Thời Gian Biểu hoạt động của Võ Lâm Bí Sử

2016-01-12

Võ Lâm Bí Sử kính báo !


Chi tiết về những mốc hoạt động của server

Thời gianHoạt độngChi tiết
 • 12 giờ
 • Các ngày trong tuần
  Boss Đại Hoàng Kim  

Xem tại đây

Đã khai mở
 • 12 giờ 30 phút
 • Các ngày trong tuần
  Boss Tiểu Hoàng Kim 

Xem tại đây

Đã khai mở
 • 15 giờ
 • Các ngày trong tuần

Chiến trường Tống Kim Đại Chiến

Xem tại đây

Đã khai mở
 • 18 giờ
 • Các ngày trong tuần

Đấu trường liên đấu

Xem tại đây

Đã khai mở
 • 18 giờ
 • Thứ 7

 Báo danh Lôi Đài Tỷ Võ

Công Thành Chiến

 Xem tại đây 

Chưa áp dụng
 • 19 giờ 30 phút
 • Các ngày trong tuần

Quả Hoàng Kim

 Xem tại đây

Chưa áp dụng
 • 19 giờ 30 phút
 • Các ngày trong tuần

Quả Huy Hoàng

  Xem tại đây

Đã khai mở
 • 20 giờ
 • Các ngày trong tuần
Boss Đại Hoàng Kim

Xem tại đây

Đã khai mở
 • 20 giờ 15 phút
 • Các ngày trong tuần
Boss Đại Hoàng Kim

Xem tại đây

Đã khai mở
 • 20 giờ 30 phút
 • Các ngày trong tuần
Boss Đại Hoàng Kim

Xem tại đây

Đã khai mở
 • 20 giờ
 • Thứ 7

Lôi Đài Tỷ Võ

chọn Bang Hội Công Thành

Xem tại đây

Chưa áp dụng
 • 20 giờ
 • Chủ Nhật
Công Thành Đại Chiến

Xem tại đây

Chưa áp dụng
 • 21 giờ
 • Các ngày trong tuần

Chiến trường Tống Kim Đại Chiến

Trận Đặc Biệt

Đạt trên 500 điểm nhận

100 vật phẩm

Xem tại đây

Đã khai mở
 • 22 giờ 30 phút
 • Các ngày trong tuần
Boss Tiểu Hoàng Kim 

Xem tại đây

Đã khai mở
 
 • 22 giờ - 24 giờ
 • Các ngày trong tuần
Bầu cua   

Xem tại đây

Đã khai mở
 • 23 giờ
 • Các ngày trong tuần

Chiến trường Tống Kim Đại Chiến

Xem tại đây

Đã khai mở
 • Tất cả các khung giờ
 • Các ngày trong tuần

Vượt Ải

Xem tại đây

Đã khai mở
 • Tất cả các khung giờ
 • Các ngày trong tuần
Phong Lăng Độ

Xem tại đây

Đã khai mở
 • Tất cả các khung giờ
 • Các ngày trong tuần

Dã tẩu

Hoàn thành nhiệm vụ nhận

20 vật phẩm

Đã khai mở